Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157

Chętni wypełniają dwa wnioski dla kwalifikacji GIW.03 I GIW.O7 , które składają do OKE :

- Kwalifikacja GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową  

- Kwalifikacja GIW.07. Organizacja i prowadzenie  eksploatacji złóż metodą odkrywkową 

Formularz druków podany jest w Informacji o Sposobie Organizacji i Przeprowadzenia Egzaminu Zawodowego obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021w załącznikach 3d i 13   dla każdej kwalifikacji  (  strona nr 20 i 53) 

Załączyć do nich należy:

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, "honorowany" jest dyplom wyższej uczelni

2.zaświadczenie o co najmniej 2 letnim stażu pracy w górnictwie odkrywkowym na stanowisku robotniczym i nadzoru górniczego z podanym zakresem realizowanych obowiązków zawodowych,

Terminy składania wniosków do OKE to 15 stycznia /sesja letnia / i 15 września /sesja zimowa/

Dla osób chętnych do nabycia kwalifikacji technika górnictwa odkrywkowego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Skale organizuje kurs zawodowy realizowany w okresach weekendowych (piątek, sobota, niedziela) tak w formie wykładów jak i zajęć ćwiczeniowych

Zadaniem Kursu Zawodowego jest przygotowanie zdających do egzaminu. Przewidywane jest około 6 spotkań. 

Wszyscy kursanci dostają materiały szkoleniowe (skrypt, prezentacje) głównie w formie elektronicznej.

Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej ODKT w Skale.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (PDF)
KARTA UCZESTNICTWA W KURSIE (PDF)
W celu udokumentowania uczestnictwa ODKT prosi o wypełnienie karty uczestnictwa w każdym kursie.
Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie punktów karty zgłoszeniowej.
  Technik Górnictwa Odkrywkowego

Warunkiem uzyskania zatwierdzenia na stanowisko dozoru średniego, wyższego, kierownika ruchu zakładu górniczego jest

posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego w tym zawodzie, tj inżyniera lub technika górnictwa odkrywkowego - Symbol cyfrowy zawodu 311701

Zgodnie z charakterystyką zawodowa absolwenta, technik górnictwa odkrywkowego może być zatrudniony w:

a) kopalniach odkrywkowych: węgla brunatnego, kruszyw mineralnych,  kruszyw łamanych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i produkcji spoiw budowlanych (cement, wapno, gips), bloków kamiennych dla potrzeb zakładów kamieniarskich, surowców ilastych do produkcji ceramiki (cegła, pustaki, rury kamionkowe, szkło itp.)

b) zakładach prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych,

d) zakładach obróbki kamienia,

e) zakładach przeróbczych,

f) biurach projektów i instytutach naukowo-badawczych.