Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157
Technik Górnictwa Odkrywkowego
Kandydaci przystępujący do egzaminu winni przedłożyć dokumenty:
Egzaminy eksternistyczne zawodowe organizowane są dwa razy w ciągu roku tj.
 -sesja zimowa styczeń – luty
-sesja  letnia czerwiec – lipiec
Komplet dokumentów na sesję zimową należy przesłać do 15 września
Komplet dokumentów na sesję letnią należy przesłać do 7 lutego
W skład kompletu dokumentów wchodzą:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (na każdą kwalifikację osobny)
-deklaracje na każdą kwalifikację osobna
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, lub szkoły podstawowej
-zaświadczenie, o co najmniej dwuletnim stazu pracy na stanowisku górniczym w kopalni odkrywkowej.
Po zdaniu kwalifikacji ,aby otrzymać dyplom technika należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej.
W razie braku wykształcenia „średniego” , aby otrzymać dyplom technika należy je uzupełnić
Na dzień 01.10.2019 koszt egzaminu z jednej kwalifikacji to 209,94 zł

Technik górnictwa odkrywkowego może być zatrudniony w:
a) kopalniach odkrywkowych: węgla brunatnego, kruszyw mineralnych, kruszyw łamanych dla budownictwa,
drogownictwa, kolejnictwa i produkcji spoiw budowlanych (cement, wapno, gips), bloków kamiennych dla
potrzeb zakładów kamieniarskich, surowców ilastych do produkcji ceramiki (cegła, pustaki, rury
kamionkowe, szkło itp.)
b) zakładach prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych,
d) zakładach obróbki kamienia,
e) zakładach przeróbczych,
f) biurach projektów i instytutach naukowo-badawczych.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (PDF)
KARTA UCZESTNICTWA W KURSIE (PDF)
W celu udokumentowania uczestnictwa ODKT prosi o wypełnienie karty uczestnictwa w każdym kursie.
Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie punktów karty zgłoszeniowej.
  Technik Górnictwa Odkrywkowego
Warunkiem uzyskania zatwierdzenia na stanowisko dozoru średniego, wyższego, kierownika ruchu zakładu górniczego jest
posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego w tym zawodzie, tj inżyniera lub technika górnictwa
odkrywkowego.
Tej możliwości nie daje tytuł mistrza.
Zgodnie z charakterystyką zawodowa absolwenta, technik górnictwa odkrywkowego może być zatrudniony w:
a) kopalniach odkrywkowych: węgla brunatnego, kruszyw mineralnych,  kruszyw łamanych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i produkcji
spoiw budowlanych (cement, wapno, gips), bloków kamiennych dla potrzeb zakładów kamieniarskich, surowców ilastych do produkcji ceramiki
(cegła, pustaki, rury kamionkowe, szkło itp.)
b) zakładach prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych,
d) zakładach obróbki kamienia,
e) zakładach przeróbczych,
f) biurach projektów i instytutach naukowo-badawczych.
Kandydaci przystępujący do egzaminu winni przedłożyć do OKE lub Ośrodka dokumenty:
1.oryginał świadectwa lub potwierdzoną notarialnie kopię ukończenia szkoły średniej   / nie jest wymagana matura/,
2.zaświadczenie o co najmniej 2 letnim stażu pracy w górnictwie odkrywkowym na stanowisku
robotniczym i nadzoru górniczego z podanym zakresem realizowanych obowiązków zawodowych,
W celu udokumentowania uczestnictwa ODKT prosi o wypełnienie karty uczestnictwa w każdym kursie. Uprzejmie prosimy o
czytelne wypełnienie punktów karty zgłoszeniowe.
Dla osób chętnych do nabycia kwalifikacji technika górnictwa odkrywkowego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Skale
organizuje kurs zawodowy realizowany w okresach weekendowych (piątek, sobota, niedziela) łącznie ze spotkaniem tuż przed
egzaminem tak w formie wykładów jak i zajęć ćwiczeniowych. Zadaniem Kursu Zawodowego jest przygotowanie zdających do
egzaminu. Przewidywane jest około 6 spotkań. Wszyscy kursanci dostają materiały szkoleniowe (skrypt, prezentacje) głównie w
formie elektronicznej.
Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej ODKT w Skale.