Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157

Zadanie 2. Załadunek koparką

Skruszone i  rozluzowane w wyniku strzelania długimi otworami  złoże jest ładowane koparką  jednonaczyniową z osprzętem nadsiębiernym  o pojemności łyżki 5 m³  na wozidła o nośności  50 Mg przy pojemności skrzyni załadunkowej V= 30 m³  i przewożone do zakładu przeróbczego oddalonego od kopalni około 1 km.

Na podstawie pomierzonych wartości pomiarowych podanych  w tabeli 1 dokonaj obliczenia podstawowych parametrów  roboczych  układu technologicznego koparka - wozidła i wpisz je do  tabeli2

Tabela 1. Wartości pomiarowe

 Lp

Parametr

Oznaczenie

 Wielkość

Jednostka

  1.

Czas załadunku łyżki koparki

    tzk

         11

       s

  2.

Czas obrotu łyżki  z urobkiem

    tou

          9

         s

  3.

Czas wyładunku łyżki

    tw

          3

        s

  4.

Czas obrotu z  łyżką pustą

    top

          7

         s

  5.

Objętość skały przed rozluzowaniem

    Vs

          5

        1 m³

  6.

Objętość skały po rozluzowaniu

    Vr

          6

         1m³

  7.

Współczynniki napełnienia  łyżki

  kn1,2,3,4,5…

 0,7;  0,8;   0,85 ;    0,9  ;0,75

  8.

Czas zmiany

    tzm

          8

  godz      

  9.

Efektywny czas pracy

    te

          6

         godz

10.

Objętość bloku skalnego

    Vbl

          2

       

11.

Waga  bloku skalnego

    Qbl

         4

         Mg

12.

Odległość do zakładu przeróbczego

      L

          1

         km

13.

Prędkość jazdy wozidła z ładunkiem

    

         20

    km/godz

14.

Prędkość jazdy wozidła bez ładunku

     Vbł

         40

    km/godz

15

Czas opróżniania wozidła

     tow

          30

          s

Obliczenia parametrów roboczych układu technologicznego „koparka-wozidła” 

1.Cykl roboczy  koparki  :  Tk = tz + tou + top + tw =  11+9 +7 + 3 = 30 s

Tk  - czas trwania cyklu roboczego /sec/,

tz – czas załadunku łyżki  /sec/ ,

tou – czas obrotu z urobkiem /sec/,

top – czas obrotu bez urobku /sec/

tw – czas wyładunku urobku

2. Współczynnik rozluzowania materiału:  kr =Vr : Vs= 6 : 5 = 1,2

Vr – objętość materiału po rozluzowaniu /m³/

Vs – objętość materiału przed rozluzowaniem /m³/

3.Średni współczynnik napełnienia łyżki :

kn =/ kn1 + kn2 + kn3 +kn4 + kn5/ :n

=/0,7 + 0,8 +0,85 + 0,9 +0,75/ :5= 4 :5 = 0,8

kn  -średni współczynnik napełnienia łyżki określany wizualnie

kn1 + kn2 + kn3 +kn4 + kn5- poszczególne wartości

n- ilość pomiarów

4. Współczynnik wykorzystania czasu roboczego koparki i wodzideł kc  = te : tz =6 :8 = 0,75

te – efektywny czas pracy układu technologicznego

tz  - czas trwania zmiany

5. Gęstość pozorna /ciężar objętościowy/  ɣo = Qbl  : Vbl= 4 Mg :2 m³= 2 Mg/m³

Qbl- ciężar bloku skalnego,

Vbl  - objętość bloku skalnego

6. Wydajność teoretyczna Wt = (3600 :Tk) •q = (3600 :30) • 5= 120 • 5= 600 m³/godz.

3600 –ilość sekund w ciągu godziny,

Tk – czas trwania jednego cyklu w sekundach,

q-  pojemność łyżki koparki w m³

7. Wydajność techniczna Wte =(3600 :Tk) •q kr •knɣo= (3600: 30) • 5: 1,2 •0,8 •2 =  800 Mg/godz

kr – współczynnik rozluzowania materiału

kn –średni współczynnik napełnienia łyżki

ɣo – gęstość pozorna /ciężar objętościowy/

8.  Wydajność rzeczywista  jest wydajnością ujmująca wszystkie czynniki wpływające  na wydajność

 Wrz = (3600 : Tk) •q: kr•kn •kcɣo=(3600: 30) • 5: 1,2 •0,8 •0,75•2= 600 Mg/godz

kc – współczynnik wykorzystania czasu pracy

9. Ilość urobku załadowanego w ciągu jednego cyklu roboczego koparki

Wc = q: kr •kn • ɣo = 5 : 1,2 •0,8 •2 = 6,67 Mg

10. Ilość cykli  koparki do załadowania wozidła

 n= P : Wc = 50 Mg : 6,67 Mg = 7,5 =8

P – nośność wozidła

11. Czas załadunku wozidła tzw = n• Tk = 8•30 s= 240 s = 4 min

12. Czas przejazdu wozidła z ładunkiem

 t = L : vł = 1 km : 20 km/godz = 3 min

L – odległość od zakładu przeróbczego

vł – prędkość przejazdu wozidła z ładunkiem

13. Czas przejazdu wozidła bez ładunku

 tpbł = L : vbł = 1 km : 40 km/godz = 1,5 min

14. Czas cyklu roboczego wozidła

Tw = tzw +tpł + tpbł +tow = 4 min + 3min + 1,5 min + 0,5 min =9 min

tow – czas opróżniania wozidła

15. Potrzebna ilość wodzideł i = Tw : tzw= 9 min: 4 min= 2,25 = 3

Parametry robocze układu technologicznego koparka -wozidła

  Lp.

Parametr obliczeniowy

Wzór

Wynik

Jednostka

 1.

Cykl roboczy koparki

Tk = tz + tou + top + tw

   30

       s

 2.

Współczynnik  rozluzowania materiału

 kr =Vr : Vs

     1,2

  ---------  

 3.

Średni współczynnik napełnienia łyżki

 kn =/ kn1 + kn2 + kn3 +kn4 + kn5/ :n

     0,8

    -------

 4.

Współczynnik wykorzystania czasu pracy

 kc  = te : tz

     0,75

  

 5.

Gęstość pozorna

 ɣo = Qbl  : Vbl

     2,0

     Mg/m³   

 6.

Wydajność teoretyczna

 Wt = (3600 :Tk) •q

    600

    m³/godz

 7.

Wydajność techniczna

 Wte =(3600 :Tk) •q kr •kn •ɣo

    800

   Mg/godz

  8.

Wydajność rzeczywista

 Wrz = (3600 : Tk)•q: kr•kn •kc•ɣo

   600

   Mg/godz    

  9.

Ilość urobku załadowanego w ciągu

jednego cyklu roboczego

 Wc = q: kr •kn • ɣo

     6,67

     Mg

  10.

Ilość cykli  koparki do załadowania wozidła

 n= P : Wc

    8

     ------

  11.

Czas załadunku wozidła

 tzw = n• Tk

     4

     min

  12.

Czas przejazdu wozidła z ładunkiem

 tpł = L : vł

    3

  min

  13.

Czas przejazdu wozidła bez ładunku

 tpbł = L : vbł

    1,5

  min   

  14.

Czas opróżniania wozidła

 tow

    30

 s

  15.

Czas cyklu roboczego wozidła

 Tw = tzw +tpł + tpbł +tow

      9

  min

  16.

Potrzebna ilość wodzideł

i = Tw : Tk

      3

   ----   


Chętnych prosimy o kontakt :
tel. 509 136 157
e-mail: gebala.henryk@gmail.com
        biuro.odkt@gmail.com