Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157

Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie
z siedzibą w Skale ul. Bohaterów Września 12
organizuje kursy dla pracowników odkrywkowych zakładów górniczych.

Nasza oferta obejmuje następujące szkolenia:
1. Kurs dla osób kierujących robotami strzałowymi w ruchu
 odkrywkowych zakładów górniczych (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 września 2013r.)
Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności
obejmuje nadzór nad robotami strzałowymi i obejmuje następujące zagadnienia:
a. środki strzałowe
b. sprzęt strzałowy
c. technika strzelnicza
d. sporządzanie dokumentacji strzałowej
e. aktualne przepisy prawa górniczego

2. Kurs dla kierowników działem techniki strzałowej /na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016/

3. kierowników strzelania długimi otworami/na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016/
4.Podstawowe oraz uzupełniające kursy specjalistyczne dla:
a. strzałowego i wydawcy środków strzałowych dla górnictwa odkrywkowego i otworowego
(realizowane na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez dyrektora OUG. Zajęcia praktyczne 
z materiałami wybuchowymi, których obowiązek realizowania wynika z programu nauczania prowadzone będą w Centralnym
Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych AGH w Regulicach.
b. z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych dla spawaczy,
c. maszynisty wiertniczego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.
5. Kursy zawodowe dla osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego w celu uzyskania kwalifikacji

technik górnictwa odkrywkowego
.
Osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie i przynajmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie mogą
zdawać 
eksternistycznie egzamin zawodowy bez zaliczania przedmiotów realizowanych w
normalnym toku naukiNie muszą chodzić kilka lat do szkoły, gdyż zaraz po zgłoszeniu do OKE mogą zdawać
egzamin zawodowy. 
Należy dokonać tylko zgłoszenia do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  i w zależności od terminu zgłoszenia dyrektor OKE wyznaczy termin zdawania egzaminu powiadamiając o terminie z 2
miesięcznym wyprzedzeniem

Składając wniosek do 30 września, możesz zdawać egzamin już w styczniu następnego roku, a do 31 stycznia w czerwcu tego samego roku

Zadaniem kursu zawodowego, który nie jest obligatoryjny jest przygotowanie
zdających do egzaminu, bez którego zdać egzamin będzie dosyć trudno
.
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej zarówno w postaci skryptu jak również testów i zadań
praktycznych.
Dla osób które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć we wcześniejszych zajęciach, tuż przed egzaminem zostaną zorganizowane zajęcia uzupełniające.
6. Kursy bhp dla pracowników fizycznych i osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych.

7. Kursy bhp dla zakładów poza górnictwem dla pracowników fizycznych, administracyjnych i kierownictwa

zakładu.
8. Kursy specjalistyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
.
Chętnych prosimy o kontakt :
tel. 509 136 157
e-mail: gebala.henryk@gmail.com
        biuro.odkt@gmail.com