Informujemy, że
Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie z siedzibą w Skale organizuje:
Kursy specjalistyczne dla:
A. GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO tj

1.STRZAŁOWYCH oraz WYDAWCÓW ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH  w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych tak podstawowych jak i uzupełniających na postawie zatwierdzonych przez Dyrektora OUG programów nauczania.
2. KADRY KIEROWNICZEJ, nadzorującej roboty strzałowe odkrywkowych zakładach górniczych
3. Maszynisty wiertniczego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

4. Osób kierujących działem techniki strzałowej w górnictwie odkrywkowym /na  podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016 roku  

5. Kierowników strzelania długimi otworami  na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016 roku  (Dz. U. z 22 lutego 2017 r. poz.  321)/
6. SZKOLENIA BHP  dla:
-służb BHP
- pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakładach górnictwa odkrywkowego
- pracowników na stanowiskach robotniczych w zakładach górnictwa odkrywkowego
- osób wykonujących czynności specjalistyczne:
* strzałowego,
* wydawcy środków strzałowych,
/zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011, art.112 pkt
7. Kursy   z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy
8.  KURSY ZAWODOWE  przygotowujące do egzaminu zawodowego na dyplom technika górnictwa odkrywkowego zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez dyrektora OKE  

  Aktualnie prowadzony jest nabór na jesienną edycję kursu przygotowującą do egzaminu w styczniu 2018 roku. Kurs cieszy się bardzo dużą efektywnością ok. 100%, co w przełożeniu na wynik powoduje nabycie kwalifikacji technika górnictwa odkrywkowego ciągu 3 lat przez ok. 80 osób
 

            B.GÓRNICTWA OTWOROWEGO  i GEOFIZYKI,  tj
1.STRZAŁOWYCH oraz WYDAWCÓW ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH  w górnictwie otworowym tak podstawowych jak i uzupełniających na postawie zatwierdzonych przez Dyrektora OUG programów nauczania
2. KADRY KIEROWNICZEJ, nadzorującej roboty strzałowe w górnictwie otworowym i geofizyce
3. Osób kierujących działem techniki strzałowej w górnictwie otworowym i geofizyce
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016 roku/
4. Specjalistyczne szkolenia BHP dla

* strzałowego,
* wydawcy środków strzałowych

Zgodnie z zatwierdzonymi przez Dyrektora OUG programami szkolenia


                          B.GÓRNICTWA PODZIEMNEGO, dla :

1. Osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w zakresie czynności:
-kierownika działu techniki strzałowej i
-zastępcy kierownika działu techniki strzałowej

Na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora OUG programu szkolenia

2. Kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące techniki strzałowej / na podstawie  Rozp. Min. En. z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118)

Chętnych prosimy o kontakt :
tel. 509 136 157
e-mail: gebala.henryk@gmail.com
        biuro.odkt@gmail.com
Dane adresowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 12
tel. 509 136 157
Kursy i szkolenia